maandag 2 maart 2015

Bergeijk: Start beekherstel Beekloop

Maandag 2 maart aanstaande start Waterschap De Dommel, samen met Natuurmonumenten en de gemeente Bergeijk, met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Beekloop. In de bospercelen bij de Borkelsedijk worden bomen gekapt om het tracé vrij te maken waar de nieuwe meander komt te liggen. Dit werk duurt ongeveer 3 dagen. Het beekherstel en de herinrichting van het beekdal start medio april 2015 en gebeurt in fases. Dit heeft te maken met de bescherming van de aanwezige flora en fauna.


De Beekloop is een oorspronkelijk gegraven waterloop van ongeveer 10 kilometer lengte die gevoed wordt met water vanuit het kanaal Bocholt-Herentals in België. De Beekloop stroomt vanaf de vloeivelden van De Watering in noordelijke richting en verbindt een reeks -ooit natuurlijke- vennen waarin viskwekerijen werden aangelegd. Tegenwoordig vormen die de natuurgebieden De Maaij en De Liskes. Uiteindelijk mondt de Beekloop, iets ten zuiden van Westerhoven, uit in de Keersop. De Beekloop is een beek met hoge natuurwaarden en vormt een belangrijke paaiplaats voor onder meer beekprik, serpeling en bermpje. Op Europees niveau (Kader Richtlijn Water) worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het water van de Beekloop. Waterschap De Dommel heeft de taak om aan deze kwaliteitsdoelstellingen te voldoen.Nieuwe inrichting
Samen met Natuurmonumenten, de gemeente Bergeijk en de belanghebbenden in het gebied heeft Waterschap De Dommel de afgelopen twee jaar de plannen voorbereid om de Beekloop en zijn beekdal aan te pakken. Over een lengte van 3,5 kilometer komen er meanders. Zo ontstaat er meer variatie in stroomsnelheid en begroeiing. Dit is gunstig voor de kwaliteit van het water en voor de leefomgeving. Deze meanders worden aangelegd op gronden van Natuurmonumenten vanaf stuw ’t Schut tot de samenkomst met de Keersop. De omliggende graslanden worden natuurlijk ingericht en er worden enkele houtwallen en poelen aangelegd. Een ander belangrijk onderdeel van het project is het aanleggen van vispassages bij de vier stuwen in de beek. Door het opheffen van deze barrières, kunnen vissen in de toekomst stroomopwaarts zwemmen om daar te paaien.

Droogte
De Beekloop en ook de Keunensloop, een zijwatergang, zijn direct afhankelijk van de wateraanvoer vanuit België. In droge perioden kunnen de Belgische waterpartners besluiten de toevoer te minderen of helemaal dicht te zetten. Er is dan meer vraag dan aanbod in water. Het waterschap moet dan een afweging maken over de verdeling van het water dat nodig is voor de Beekloop en zijn natuur, de visvijvers en de landbouw. Met alle belanghebbenden is hierover gesproken en zijn er weloverwogen keuzes gemaakt. Deze afwegingen en gemaakte keuzes zijn bestuurlijk vastgesteld in een zogenaamde verdringingsreeks waarmee bepaald wordt welke functies nog wel of niet meer van water kunnen worden voorzien. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt met België om de wateraanvoer zo lang mogelijk in stand te houden.

Juridische procedures
Door diverse juridische procedures heeft het bijna een jaar geduurd voordat er daadwerkelijk met de uitvoering gestart kon worden. De rechter heeft in september 2014 en in januari 2015 de ingediende beroepen op alle punten ongegrond verklaard.

Uitvoering in fases
De uitvoering gebeurt in fases. De eerste fase start halverwege de maand april en duurt tot eind juni. In deze periode wordt de nieuwe loop van de Beekloop gegraven. Ook worden er maatregelen uitgevoerd, waardoor de verdringingsreeks efficiënt ingezet kan worden. Dit houdt in dat er diverse LOPstuwtjes geplaatst worden. In tijden van droogte blijft het water met behulp van deze stuwtjes langer in het gebied en kan het beter gestuurd en verdeeld worden.

De tweede fase begint in augustus. Dan wordt de ‘oude’ loop van Beekloop gedempt en kunnen de nieuwe meanders aangesloten worden. De vispassages worden aangelegd en de omliggende graslanden van Natuurmonumenten worden opnieuw ingericht. Als de uitvoering volgens planning verloopt, is het werk eind 2015 klaar.

Financiering
De realisatie van de project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten