donderdag 12 oktober 2017

Chaam: Kijkscherm Bleeke Heide

De Bleeke Heide is een vrij nieuw natuurgebied ontstaan uit de Landinrichting Baarle-Nassau (1999). De Bleeke Heide is gelegen te zuiden van Chaam. Neem komende vanaf Breda (richting Baarle-Nassau/Alphen) in Chaam de afslag Ulicoten en je komt er vanzelf voorbij. Aan je rechterkant passeer je de Oude Bredase baan en op de kruising ligt de Bleeke Heide. Aan de Oude Bredase baan is een klein parkeerplaats met een kijkscherm.

De kijkwand gezien vanaf de Oude Bredasebaan, 4861 Chaam

De Bleeke Heide is een weidevogelgebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het ligt in het Chaamsche Beken gebied. De graslanden worden beweid door vee van boeren uit de directe omgeving. Het beheer van de poelen en de bramenstruwelen en houtwallen gebeurt in samenwerking met Natuur-vereniging Mark en Leij. De waterstand wordt door een stuw kunstmatig hoog gehouden waardoor het water langer vastgehouden wordt en de lagere gedeelten langer vochtig blijven.

Zomers broeden hier nog vele weidevogels en winters wordt het gebied bezocht door vele trekvogels als ganzen en steltlopers. De poelen en vennen zijn allen gegraven binnen de landinrichting en bieden nu ook onderdak aan amfibieën als kikkers en salamanders. Op het hoge gedeelte van de Maaien is graan ingezaaid wat gunstig was voor akkervogels. Het lage deel van de Maaien, het beekdal van de Oude Loop, raakt steeds meer begroeid met riet wat ook het streefdoel is (epifytenfilter) alleen het westelijke deel is nog open en interessant voor watervogels en steltlopers.

In de winterperiode is rust een van de belangrijkste zaken voor onze trekvogels en dus is het pad rondom de Bleeke Heide dan niet toegankelijk voor o.a. vogelaars. Daar staat tegenover dat je van 15 maart tot 15 november heerlijk rond kunt wandelen en de vogels van alle kanten kunt observeren. Let daarbij vooral winters op de Slechtvalk die vaak in een van de bomen zetelt om zijn prooien te observeren voor hij toe slaat. In de winter gebruiken de Toendra Rietganzen de plassen als slaapplaats. Vanuit de vogelkijk-hut (gluurmuur) heb je een goed overzicht over de Bleeke Heide. Overdag heb je wel last van tegenlicht dus morgens en avonds kun je er goed de vogels observeren. Harry van Vugt heeft dit gebied geïnventariseerd.

Wat is er te zien?
In de lente en zomer; Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Geoorde Fuut, Dodaars, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Nijlgans, Wilde eend, Kuifeend, Zomertaling, Wintertaling, Slobeend, Fazant, Patrijs, Meerkoet, Waterhoen, Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster, Wulp, Oeverloper, Witgat, Kokmeeuw, Roodborsttapuit, Graspieper, Veldleeuwerik, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Holenduif, Houtduif, Vink.

In de herfst en winter; Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Grote Zilverreiger, Dodaars, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Toendra Rietgans, Kolgans, Brandgans, Nijlgans, Fazant, Patrijs, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Wintertaling, Wulp, Goudplevier, Kievit, Regenwulp, Kleine Plevier, Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Bosruiter, Kemphaan, Bonte Strandloper, Oeverloper, Witgat, Buizerd, Havik, Sperwer, Slechtvalk, Torenvalk, Holenduif, Houtduif, Ringmus, Groenvink, Vink.


De kijkwand gezien vanaf de Oude Bredasebaan, 4861 Chaam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten